Садогурська Катерина Володимирівна

Садогурська Катерина Володимирівна

Кандидат фармацевтичних наук

Тема кандидатської дисертаціі:

"Експериментальне дослідження токсичних та фармакологічних властивостей нанохрому цитрату", 14.03.05 - фармакологія

Автобіографія

Народилася 25 грудня 1984 р. у смт. Берегомет Вижницького р-ну Чернівецької області. У 2002 р. з медаллю закінчила Берегометську загальноосвітню школу № 1. У 2002-2007 рр. навчалася у Буковинському державному медичному університеті на фармацевтичному факультеті за спеціальністю «Клінічна фармація» ОКР «спеціаліст». У 2007–2008 рр. навчалася в інтернатурі. З 2008 р. працюю на посаді викладача відділення молодших медичних і фармацевтичних фахівців, а з 2009 р. - на посаді асистента кафедри фармації.

Діяльність в університеті

1. Заступник завідувача відділу виробничої практики зі спеціальності "Фармація" (з 13.05.16 р.).

2. Відповідальний секретар на випускних іспитах у студентів фармацевтичного факультету спеціальності "Фармація" ОКР "спеціаліст" денної та заочної форми навчання (з 2010р., з 2014-201рр.).

3. Куратор студентського наукового гуртка кафедри фармації (з 2014 р).

4. Відповідальна за організацію і методичне забезпечення навчального процесу на додипломному рівні з основ сучасної гомеопатії, менеджменту та маркетингу у фармаціїї.

5. Відповідальна за організацію і методичне забезпечення навчального процесу на післядипломному рівні з елементів практичної психології для провізорів-інтернів.

 Напрямки наукової діяльності

 Фармакологічне вивчення нових наносполук

Наукові та навчально-методичні публікації

         В цілому за період роботи на кафедрі опубліковано 50 наукових праць, у тому числі 10 статей (2 у зарубіжних журналах),                       із яких 9 в наукових фахових виданнях, 39 тез доповідей, отримано 1 патент України на корисну модель.

       1.  Садогурська К. В. До питання безпечності нанохрому цитрату за умов повторного введення. Фармакологія та лікарська                   токсикологія. 2016. №4-5 (50). С. 95–100.

 2.  Садогурская Е. В., Дорошенко А. Н. Влияние нанохрома на состояние системной и кардиогемодинамики кроликов при               внутривенном введении в остром эксперименте. Рецепт. 2016. № 2 (19). С. 150–155.

 3.  Садогурська К. В., Косуба Р. Б., Яремій І. М. Коригувальний вплив тіотриазоліну на токсичність і стан про- та                 антиоксидантного гомеостазу в щурів за умов токсичної дії нанохрому цитрату. Фармацевтичний часопис. 2017. № 1 (41). С. 54–59.

 4.  Садогурская Е. В., Косуба Р. Б. Влияние нанохрома цитрата на функцию почек в эксперименте. Рецепт. 2017. № 3 (20). С. 377–382.

 5.  Садогурська К. В., Косуба Р. Б., Яремій І. М., Зеленюк В. Г. Вивчення гіпоглікемічної активності нанохрому цитрату                     в  тварин з експериментальним цукровим діабетом 2 типу. Фармакологія та лікарська токсикологія. 2017. № 4–5 (55). С. 82–88.

 6.  Садогурська К. В., Косуба Р. Б., Зеленюк В. Г. Вплив нанохрому цитрату на осмотичну резистентність мембран еритроцитів  крові щурів з експериментальним цукровим діабетом. Клінічна фармація. 2017. Т. 21, №4. С. 37–41.

 7.  Спосіб корекції токсичної дії хрому цитрату / К. В.Садогурська, Р. Б.Косуба, І. М. Яремій, В. Г. Зеленюк. Пат. на корисну                 тмодель № 118057 Україна заявл. 23.12.2016; опубл. 25.07.2017. Бюл. № 14. 5 с. 

Ідентифікатори вченого

     Web of Science Researcher ID: D-2352-2017

     ORCID: orcid.org/0000-0002-4098-9285

Дисципліни, що викладаються

    Менеджмент та маркетинг у фармації, вступ у фармацію

           Хоббі, захоплення  

     кулінарія, подорожі

          Контактний e-mail

     sadogurska.katya@ukr.net