Підсумки проходження практикиНАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ (НДРС)

Під час практики студенти проводять навчально-дослідницьку роботу, використовуючи знання, отримані у вищому медичному навчальному закладі, та результати досліджень, одержаних при проходженні практики, працюють з медичною літературою.
НДРС можна проводити у формі підготовки рефератів, виконання індивідуальних завдань, включення в роботу елементів індивідуального експериментального дослідження, доповідей чи повідомлень на науково-практичних конференціях зі складанням таблиць, схем, діаграм, стендів-лекцій тощо (для практики з фармакогнозії НДРС проводиться у формі підготовки гербарію). Якщо декілька студентів працюють в одному напрямку, то можна провести конференцію на цю тему, заслухати та обговорити їх.
Студент може також запропонувати і виконувати власну тему, що відповідає програмі практики, попередньо узгодивши її зі своїм керівником від навчального закладу.

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Особистою документацією студента є щоденник практики, до якого в хроно-логічній послідовності він заносить всі дані про проведену роботу: особисто або беручи в ній участь. На основі записів в щоденнику ведеться підсумковий звіт. Записи про виконану роботу щоденно перевіряються та візуються керівником практики від бази і 2-3 рази на тиждень – керівником від вищої школи. Наприкінці практики в щоденник записується характеристика роботи практиканта, яка підписується керівниками від бази (завідувач аптеки, завідувач відділення лікувальної установи) та вищої школи і завіряється печаткою аптеки.
Диференційований залік складається студентами в останній день практики комісії, до складу якої входять керівник практики від вищого навчального закладу і керівники (загальний і безпосередній) від баз практики.
Критерієм якості проходження практики є засвоєння практичних навичок, вмінь, знань, передбачених програмою з практики.
Загальна оцінка за підписом викладача-керівника практики заноситься до залікової книжки студента і заліково-екзаменаційної відомості (протоколу).

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ
З ВИРОБНИЧОЇ ТА НАВЧАЛЬНИХ ПРАКТИК
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІI-V КУРСІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ»


І. Диференційований залік з практики проводиться після закінчення практики у відповідності з програмою, з якою студенти ознайомлюються на початку навчального року. Програма обговорюється і затверджується щороку предметною методичною комісією університету.
ІІ. Диференційований залік приймається комісією в складі:
  • керівника навчальною практикою від аптеки чи лікарняної установи;
  • керівника навчальною практикою від Буковинського медичного університету.
ІІІ. Диференційований залік проводиться після перевірки і візування документації (щоденник, підсумковий звіт, НДРС), яку ведуть студенти під час проходження практики (за відсутності вказаної документації студент до диференційованого заліку не допускається).
ІV.
Диференційований залік з практики проводиться в усній формі шляхом співбесіди викладачів з питань білету, який складений на основі програми. Білет складається з двох питань:
  • для практики з ОЕФ: перше - теоретичне з окремої теми, друге – ситуаційна задача (застосування законодавчих актів, тощо);
  • для практики з фармакогнозії: перше – теоретичне з окремої теми, друге – визначити та описати рослину згідно гербарного зразка;
  • для практики з ТЛЗ: перше – теоретичне з окремої теми, друге – описати приготування лікарської форми згідно з алгоритмом;
  • для практики з фармакоекономіки: перше – теоретичне з окремої теми, друге - проводити порівняльну фармакоекономічну оцінку схем лікування, окремих ЛП, генеричних препаратів різних виробників та окремих груп ЛП з аналогічною фармакологічною дією.
Білет формується студентом самостійно.
V.
Оцінювання відповіді студента проводиться у відповідності до розроблених та затверджених критеріїв оцінок з диференційованого заліку з практики.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ
НА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОМУ ЗАЛІКУ З ВИРОБНИЧОЇ ТА НАВЧАЛЬНИХ ПРАКТИК
ДЛЯ СТУДЕНТІВ IІ-V КУРСІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ»

1. Оцінка “ВIДМIННО” виставляється студенту, який правильно і глибоко відповів на питання білета і уточнюючі запитання екзаменаторів, проявив вміння логічно мислити, чітко і ясно викладати відповіді на поставлені запитання.
2. Оцінка “ДОБРЕ” виставляється студенту, який правильно відповів на питання білета і екзаменаторів, але деякі з відповідей були неповними або нечіткими.
3. Оцінка “ЗАДОВІЛЬНО” виставляється студенту, який правильно відповів на одне питання білета, а на інше питання білета відповіді були неповними і не глибокими.
4. Оцінка “НЕЗАДОВІЛЬНО” виставляється студенту, який дав правильну відповідь тільки на одне питання, на друге питання відповів неправильно, відповіді на додаткові питання були поверхневі і нечіткі.