Навчальна практика з фармакогнозії


Навчальна практика з фармакогнозії

Практика проводиться у студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету (спеціальність – клінічна фармація) протягом одного тижня під час навчальної практики, яка складається з 70-ти аудиторних годин і 36 год самостійної практичної роботи та завершується диференційним заліком (2 год).

Зміст практики

1. Вступна бесіда. Ознайомлення студентів з програмою, календарним планом, завданнями, базами практики, правилами поведінки у природних умовах, протипожежною безпекою тощо. Харак-теристика ботанічних та краєзнавчих можливостей місцевості та бази навчальної практики.
2. Гербаризація лікарських рослин. Гербарій лікарських рослин як науковий документ. Гербаризація однорічних, багаторічних трав, дерев’янистих рослин основних ботанічних видів.
3. Ознайомлення студентів з дикорослими лікарськими рослинами в різних еколого-фітоценотичних місцевостях. Визначення та морфологічне описання лікарських рослин. Визначення в природі за діагностичними ознаками 50 видів дикорослих та культивованих лікарських рослин наукової медицини та їх вивчення, що проводиться шляхом маршрутних екскурсій. Лікарські рослини вивчаються за схемою:
а) назва фітоценозу (ліс, болото, луки, культура та інше);
б) характеристика ЛР фітоценозу: фармакогностична назва, основні ботаніко-діагностичні ознаки, біологічно-активні речовини.
4. Визначення запасів (ресурсів) лікарської рослинної сировини в природних умовах. Запаси сировини визначаються методами:
а) пробної ділянки;
б) проекційного покриття;
в) модельної рослини, гілки, дерева.
Оформити документи за матеріалами визначення (заміру) запасів лікарської рослинної сировини вищезазначеними методами.
5. Засвоєння експрес-методів фітохімічного аналізу. Здійснення експрес аналізу лікарських рослин в польових умовах на наявність алкалоїдів, антраценпохідних і дубильних речовин.
6. Ознайомлення з організацією заготівлі ЛРС на базі практики. Сушіння і зберігання ЛРС в умовах аптеки та складу. Вивчення плану заготівлі лікарської рослинної сировини однією з аптек (об’єм заготівлі, зміст інформаційної роботи, дані про запас сировини в зоні знаходження аптеки, рекламно-інформаційна робота тощо); підготовка сировини до сушіння, завантаження лікарської рослинної сировини в сушилку і сушіння; ознайомлення з устаткуванням для сушіння, умовами зберігання ЛРС; ознайомлення з можливими домішками лікарської рослинної сировини; ознайомлення з процесом маркірування та упакування ЛРС.
7. Засвоєння прийомів збору, первинної обробки, сушіння, упакування і маркірування лікарської рослинної сировини. Заготівля і виробництво нормативної сировини основних вегетативних та генеративних органів рослин. Характеристика лікарської рослинної сировини за схемою: фаза розвитку і календар збирання, техніка збирання, нормативні вимоги до якості сировини, ознаки можливого браку, стандартизація сировини, сушіння та інше; складання інструкції підготовчої роботи та заготівлі лікарської рослинної сировини, основних видів сировини (кора, бруньки, трава, листя, квітки, підземні органи).
8. Ознайомлення з основними культурними лікарськими рослинами та прийомами їх культивування. Основи агротехніки культивування основних лікарських рослин та інших корисних видів на базі практики. Засвоєння основи агротехніки лікарських рослин за схемою:
а) біологія лікарських рослин;
б) підготовка ґрунту;
в) мінеральні та інші добрива;
г) агротехніка розмноження;
д) догляд за культурами;
є) збирання врожаю лікарської рослинної сировини.
9. Реферативна робота.
10. Залікова співбесіда з визначення лікарських рослин в природі (бажано проводити в межах природних ключових ділянок лікарських рослин або використати букет свіжих лікарських рослин).
11. Домашнє завдання із заготівлі ЛРС і гербарію лікарських рослин.

Студент повинен знати:

1. “Положення про збирача лікарської рослинної сировини”.
2. Номенклатуру лікарських рослин.
3. Основні зовнішні ознаки лікарських рослин, лікарської рослинної сировини, що вивчаються.
4. Розповсюдження лікарських рослин, еколого-фітоценотичні особливості зростання.
5. Прийоми збирання окремих видів лікарської рослинної сировини та їх раціональні строки заготівлі.
6. Правила сушіння лікарської рослинної сировини.
7. Раціональні правила зберігання лікарської рослинної сировини.
8. Методики визначення запасів лікарської рослинної сировини.
9. Правила техніки безпеки при заготівлі лікарської рослинної сировини.
10. Правила оформлення гербарію.
11. Основи агротехніки окремих лікарських рослин.
12. Способи переробки ЛРС на фармацевтичних підприємствах.

Студент повинен вміти:

1. Проводити інформаційно-організаційну роботу з планової заготівлі ЛРС.
2. Здійснювати приймання рослинної сировини та відбір проб для товарознавчого аналізу.
3. Визначати тотожність лікарської рослинної сировини асортименту наукової медицини.
4. Проводити заготівлю, сушіння, первинну обробку, стандартизацію та зберігання лікарської рослинної сировини.
5. Визначати тотожність лікарських рослин у природі та в зразках гербарію.
6. Проводити гербаризацію лікарських рослин.
7. Визначати запаси лікарської рослинної сировини у природних фітоценозах різними методами.
8. Володіти технікою макро- і мікроскопічного аналізу лікарської рослинної сировини.
9. Проводити гістохімічні реакції на основні групи біологічно активних речовин.

Студент повинен оволодіти такими практичними навичками:

1. Користування нормативно-технічною документацією: Державна Фармакопея України; Державна Фармакопея СРСР, ХІ видання, випуск І та II; іншою літературою.
2. Виявлення місць зростання дикорослих лікарських рослин та
3. визначення запасів сировини.
4. Освоєння прийомів культивування лікарських рослин вегетативним та насінним методами.
5. Освоєння агротехнічних прийомів вирощування лікарських рослин в ботанічних садах, агропідприємствах, теплицях, оранжереях.
6. Заготівля (збирання, сушіння і зберігання) певної ЛРС, враховуючи її властивості.
7. Виготовлення гербарію лікарських рослин.
8. Уміння відрізняти лікарську сировину від домішок ботанічно близьких рослин.
9. Виконання запобіжних заходів при заготівлі отруйної сировини.
10. Оволодіння технікою визначання тотожності свіжезібраної лікарської сировини за морфологічними ознаками, використовуючи визначник сировини.
11. Здійснення експрес аналізу лікарських рослин в польових умовах на наявність алкалоїдів, антраценпохідних і дубильних речовин.

Навчально-дослідницька робота студентів (НДРС)

НДРС проводиться у формі підготовки гербарію. Якщо декілька студентів працюють над подібною тематикою, то можна провести на цю тему студентську конференцію з обговоренням отриманих результатів і рефератів роботи.
Тематика НДРС розробляється кафедрою, але студенту надається також можливість особисто запропонувати і виконати тему, що відповідає програмі навчальної практики, попередньо узгодивши її з керівником практики від академії.
Гербарій збирають з різних видів ЛР, які містять певну групу біологічно активних речовин: вітаміни, терпеноїди, ефірні олії, алкалоїди, полісахариди, гліциди і глікозиди, іридоїди, кардіостероїди, сапоніни, фенольні похідні, антраценпохідні, флавоноїди, таніни, лігнани, різні групи біологічно активних речовин.
НДРС завершується оформленням протоколу на зібраний гербарій, з таких розділів:

п/п

Назва рослини із синонімами Назва родини Хімічний склад Використання у медицині
латинською українською латинською українською
             

Для кожного гербарного зразка заповнюють етикетку розміром 7 х 12 см, яка містить таку інформацію:
1. Назва рослини (рід, вид, автор) латинською, українською мовами.
2. Назва ботанічної родини латинською, українською мовами.
3. Географічний пункт (район, область) збору рослини.
4. Місцеперебування рослини (фітоценоз — ліс, узлісся, лук, узбіччя доріг тощо).
5. Дата збирання.
6. Прізвище, ім’я, по-батькові студента, який зібрав рослину, курс, факультет і група, в якій він навчається.
7. Прізвище, ім’я, по-батькові викладача, який прийняв гербарій.

Перелік питань
для прийому диференційованого заліку з навчальної практики з фармакогнозії

1. Сучасна нормативно-технічна документація (НТД) на сировину. Роль НТД у підвищенні якості лікарської рослинної сировини (ЛРС).
2. Раціональні способи збирання основних морфологічних груп сировини, періодичність заготівлі ЛРС. Особливості збирання отруйних рослин.
3. Приведення сировини до стандартного стану (стандартизація висушеної лікарської рослинної сировини): досушування, зволоження, сортування, подрібнення.
4. Первинна обробка сировини, сушіння, види сушіння. Типи сушарень.
5. Пакування, маркування, транспортування лікарської рослинної сировини.
6. Зберігання лікарської рослинної сировини на складі та в аптеці (наказ №44). Шкідники лікарської рослинної сировини та боротьба з ними.
7. Фарамкогностичний аналіз ЛРС: приймання ЛРС, відбір проб для аналізу, встановлення тотожності, чистоти та доброякісності сировини. Що таке партія сировини?
8. Товарознавчий аналіз лікарської рослинної сировини, його три основні етапи за ДФ ХІ. Методика відбору середньої проби.
9. Загальна характеристика терпеноїдів, ефірних олій. Добування ефірних олії та їх використання.
10. Загальна характеристика алкалоїдів. Блекота чорна, особливості заготівлі ЛРС, застосування в медицині.
11. Загальна характеристика антраценпохідних.
12. Загальна характеристика дубильних речовин. ЛРС дуба, застосування в медицині.
13. Загальна характеристика сапонінів. Женьшень, сировина, особливості вживання препаратів.
14. Методика експрес-аналізу на наявність в рослині алкалоїдів.
15. Методика експрес-аналізу на наявність в рослині антраценпохідних.
16. Методика експрес-аналізу на наявність в рослині дубильних речовин.
17. Загальні анатомо-морфологічні ознаки родини губоцвітих (ясноткових).
18. Загальні анатомо-морфологічні ознаки родини айстрових.
19. Загальні анатомо-морфологічні ознаки родини селерових.
20. Загальні анатомо-морфологічні ознаки родини пасльонових.
21. Види шипшини, її лікарська рослинна сировина, використання в медицині.
22. Хімічний склад та використання в медицині сировини нагідок лікарських.
23. Лікарська рослинна сировина кропиви дводомної, її застосування в медицині.
24. Вкажіть хімічний склад та обґрунтуйте застосування в медицині сировини кукурудзи.
25. Лікарська рослинна сировина грициків звичайних, хімічний склад, застосування в медицині.
26. Звіробій звичайний, обґрунтуйте застосування в медицині.
27. Обґрунтувати методи збору листя м’яти та вказати застосування в медицині.
28. Вказати хімічний склад шавлії лікарської, обґрунтувати застосування лікарської рослинної сировини та препаратів в медицині.
29. Лікарська рослинна сировина різних видів евкаліпту, застосування в медицині.
30. Лікарська рослинна сировина валеріани лікарської, застосування в медицині, хімічний склад.
31. Лікарська рослинна сировина ялівця звичайного, правила заготівлі, використання в медицині.
32. Сосна звичайна, лікарська рослинна сировина, використання в медицині.
33. Глід криваво-червоний, назвіть препарати з ЛРС.
34. Вказати лікарську рослинну сировину чорниці та обґрунтувати застосування в медицині.
35. Лікарська рослинна сировина мучниці звичайної, використання її в медицині.
36. Солодка гола. Обґрунтуйте використання сировини в медицині.
37. Лікарська рослинна сировина наперстянки пурпурової, шерстистої та великоквіткової, використання в медицині. Особливості сушіння і зберігання ЛРС, що містять кардіостероїди.
38. Лікарська рослинна сировина горицвіту весняного, заготівля, використання в медицині.
39. Конвалія звичайна, вкажіть хімічний склад, особливості заготівлі, використання в медицині.
40. Жостір проносний, вкажіть хімічний склад та використання в медицині.
41. Ревінь тангутський, вказати хімічний склад, особливості застосування у великих і малих дозах.
42. Лікарська рослинна сировина родіоли рожевої, використання в медицині.
43. Ромашка лікарська і ромашка без’язичкова, обґрунтуйте використання ЛРС в медицині.
44. Лікарська рослинна сировина алое, препарати з неї, які використовуються в медицині.
45. Лікарська рослинна сировина собачої кропиви, назвіть препарати, які вміщують екстракт з ЛРС.
46. Подорожник великий, вкажіть хімічний склад, застосування в медицині.
47. Ехінацея пурпурова, вкажіть ЛРС, препарати та застосування в медицині.
48. Родовик лікарський, обґрунтуйте використання в медицині.
49. Гінкго дволопатеве, застосування в медицині, препарати.
50. Розторопша плямиста, вкажіть ЛРС, препарати та використання їх і медицині.
Питання, які пов’язані з проходженням практики на базі ботанічного саду
51. Де росте хлібне дерево?
52. Чи росте в Україні суничне дерево?
53. Де росте цукеркове дерево?
54. Де росте шоколадне дерево? Що воно містить?
55. Чи може в Україні рости шоколадне дерево, як воно використовується?
56. Де росте гранатове дерево?
57. Де росте лимонне дерево?
58. Де росте кавове дерево?
59. Де росте гвоздичне дерево?
60. Чи використовується гвоздичне дерево у медицині та промисловості?
61. Де росте хінне дерево?
62. Назвіть батьківщину чайного дерева. Де знаходяться чайні плантації в СНД?
63. Чому утворюються тріщини на стовбурах дерев? Назвіть корисних для лісу зимуючих птахів.
64. У яких країнах і в якому кліматі виростають найбільш довговічні дерева?
65. Назвіть отрутні рослини.
66. З яких лікарських рослин можна приготувати салат?
67. З яких лікарських рослин можна приготувати перше блюдо?
68. Як приготувати цукати з кореня алтеї?
69. Яку рослину можна використовувати замість картоплі?
70. Назвіть рослини - замінники кольорової капусти.
71. Які плоди використовувала первісна людина для виготовлення хліба?
72. З яких бур’янів можна одержати рослинну олію?
73. З яких рослин готують відвари для зміцнення волосся?
74. Якщо ви натерли ногу, яку рослину можна використовувати для надання першої допомоги у випадку відсутності бинта і йоду? Що вона містить?
75. Плоди яких рослин можуть використовуватись для приготування компотів і соків? Яку сировину можна взяти для надання солодкого смаку?
76. Від якого дерева можна одержати готовий сік? Що містить цей сік і коли його використовують?
77. Сік якої рослини можна використовувати для виведення бородавок? Якою дією він володіє, для чого ще його можна використовувати?
78. Яку сировину й в якій лікарській формі можна застосувати, якщо ви знаходитесь у збудженому, знервованому стані?
79. Яку ЛРС можна використовувати при розладі кишківника неінфекційного характеру?
80.Якщо ви застудилися, яку лікарську сировину можна використовувати?