Навчальна практика з фармакоекономікиНавчальна практика з фармакоекономіки

Навчальна практика з фармакоекономіки проводиться на базі аптек або лікувальних установ на 5 курсі (IX семестр) протягом 72 годин – 2-х робочих тижнів (5 робочих днів на тиждень). Обліковою документацією проходження практики є щоденник виробничої практики та звіт про її проходження.

Мета та завдання практики

Закріплення теоретичних знань з фармакоекономіки, придбання практичних навичок проведення фармакоекономічного аналізу в умовах аптеки та лікувальної установи, а також використання результатів фармакоекономічних досліджень в процесі інформаційно-консультативної допомоги відвідувачам аптек та при співпраці з лікарем. Для досягнення поставленої мети студентам пропонується робота на базі аптек або лікувальних установ.

У підсумку проходження практики на базі аптеки студент повинен:
Знати:
 • організацію роботи аптечних закладів, фармацевтичних фірм та їх структурних підрозділів;
 • основні діючі накази й іншу нормативну документацію МОЗ України, що стосуються прийому рецептів і відпуску рецептурних та безрецептурних ЛП з аптеки;
 • сучасний асортимент і класифікацію лікарських засобів;
 • відмінні характеристики брендових і генеричних препаратів, номенклатуру ОТС-препаратів;
 • організаційну структуру інформаційної і консультативної роботи в аптеці;
 • методики щодо аналізу споживання лікарських засобів та планування їх запасів в аптеках;
 • методи фармакоекономічного аналізу, які можливо застосовувати для оцінки лікувальних засобів в умовах аптеки;
 • державні стандарти бухгалтерського обліку в Україні;
 • документообіг в фармацевтичних закладах, його види;
 • економічні розрахунки продуктивності праці;
 • звітність аптек;
 • матеріальну відповідаль­ність співробітників аптек, її документальне оформлення;
 • систему постачання аптек в умовах формування фармацевтичного ринку України.
Вміти:
 • володіти і користуватись необхідною документацією і довідковою літературою для проведення фармакоекономічного аналізу в умовах аптеки;
 • давати оцінку фармацевтичному ринку;
 • проводити аналіз споживання лікарських засобів окремих фармакологічних груп та на його грунті планувати потребу в них в даній аптечній установі;
 • проводити збір інформації про ефективність, безпечність та вартість лікарських засобів, необхідну для проведення фармакоекономічного аналізу;
 • проводити порівняльну фармакоекономічну оцінку окремих ЛП, генеричних препаратів різних виробників та окремих груп ЛП з аналогічною фармакологічною дією;
 • визначати вартість екстемпоральних ліків;
 • володіти і користуватись необхідною документацією і довідковою літературою для проведення фармакоекономічного аналізу в умовах аптеки;
 • проводити аналіз чутливості результатів фармакоекономічних досліджень;
 • проводити порівняльну фармаекономічну оцінку окремих ЛП та окремих груп ЛП;
 • проводити коректування схеми фармакотерапії залежно від результатів фармако-економічних досліджень;
 • аналізувати результати проведених фармакоекономічних досліджень та використовувати їх при раціональному виборі лікарського засобу для конкретного хворого;
 • проводити інформаційну роботу серед провізорів та відвідувачів аптеки про результати фармакоекономічних досліджень та з їх урахуванням надавати консультативну допомогу хворим щодо придбання лікарських засобів;
 • проводити аналіз та розрахунок витрат аптеки;
 • виконувати економічні розрахунки продуктивності праці;
 • готувати звітність аптек;
 • проводити інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей;
 • здійснювати маркетингові дослідження фармацевтичного ринку;
 • проводити облік лабораторних і фасувальних робіт;
 • виконувати облік праці і заробітної плати, здійснювати облік товарних витрат;
 • організовувати відповідний документообіг на кожному робочому місці провізора;
 • проводити предметно-кількісний облік лікарських засобів в аптеках;
 • обліковувати просування товару;
 • здійснювати реєстрацію документів, їх систематизацію, контроль за їх виконанням.
У підсумку проходження практики на базі лікувальної установи студент повинен
Знати:
 • основні принципи етичних норм поведінки клінічного провізора в клініці, взаємовідносин клінічного провізора та лікаря, клінічного провізора та хворого;
 • основи лікарської терапії в клініці внутрішніх хвороб;
 • підходи до визначення критеріїв ефективності і безпечності терапії та якості життя;
 • підходи до роботи зі стандартами лікарської терапії при окремих захворюваннях у спеціалізованих відділеннях;
 • методи фармакоекономічного аналізу, що можливо застосовувати для оцінки лікарських засобів та схем лікування в умовах ЛПУ;
 • методи математичного моделювання лікування захворювань, що застосовуються при проведенні фармакоекономічного аналізу;
 • методики визначення споживання ЛЗ в ЛПУ за допомогою визначених добових доз;
 • організацію роботи ЛПУ щодо створення та використання стандартів лікування окремих захворювань;
 • організацію відповідного документообігу на кожному робочому місці провізора.
Вміти:
 • володіти і користуватись необхідною документацією для проведення фармакоекономічного аналізу в умовах лікувальної установи;
 • аналізувати показники фінансово-економічної діяльності ЛПУ;
 • визначати споживання окремих ЛЗ в даній ЛПУ за допомогою методики добових доз;
 • складати рекомендації лікарям щодо оптимізації формування асортименту лікарських засобів для даної ЛПУ;
 • аналізувати діючі та рекомендовані стандартні схеми лікування захворювань з урахуванням останніх рекомендацій доказової медицини;
 • обирати критерії ефективності та безпечності терапії та методи фармакоекономічного аналізу для певних захворювань, порівнювати коефіцієнти ефективності витрат різних схем лікування та проводити аналіз чутливості отриманих результатів фармакоекономічних досліджень;
 • розробляти опитувальник та використовувати його для визначення якості життя пацієнтів під впливом проведеного лікування;
 • аналізувати фактори ризику розвитку та клінічні прояви побічної дії ЛЗ та їх комбінацій;
 • розраховувати витрати на лікування окремих захворювань на грунті аналізу історій хвороб пацієнтів;
 • розраховувати середню вартість лікування окремих захворювань в даному ЛПУ за допомогою фармакоекономічного аналізу;
 • давати порівняльну фармакоекономічну характеристику різних схем лікарської терапії в ЛПУ;
 • отримувати необхідні дані для проведення фармакоекономічного аналізу за допомогою використання методів математичного моделювання;
 • аналізувати результати проведених фармакоекономічних досліджень і розробляти рекомендації щодо корекції існуючих схем;
 • лікування для конкретних хворих з позицій доказової медицини, сучасної клінічної фармакології та фармакоекономіки;
 • проводити інформаційну роботу серед лікарів про результати фармакоекономічних досліджень та з їх урахуванням надавати консультативну допомогу хворим;
 • розробляти пропозиції щодо напрямів співпраці клінічного провізора та лікаря в галузі оптимізації лікарської терапії з позицій фармакоекономіки;
 • проводити інформаційну обробку відомостей про фармакоекономічні аспекти нових ЛЗ.
Студенти повинні закріпити та набути практичні навички:
- при проходженні практики на базі аптеки
 • Давати оцінку асортименту лікарських засобів даної медичної установи.
 • Проводити порівняльну фармакоеконономічну оцінку окремих лікарських препаратів, генеричних препаратів різних виробників та окремих груп.
 • Провести оцінку співвідношення імпортних та вітчизняних лікарських препаратів на прикладі окремих фармакологічних груп.
 • Провести ретроспективний (рік, квартал, місяць) та поточний аналіз споживання лікарських засобів окремих фармакологічних груп та на його основі планування потреби в них.
 • Збір інформації про ефективність та безпечність лікарських засобів за допомогою цілеспрямованого опитування серед провізорів щодо ефективності та частоти призначення ОТС-препаратів окремих фармакологічних груп (2-3 групи), а серед пацієнтів - відносно ефективності та безпечності лікарських препаратів окремих фармакологічних груп (2-3 групи).
 • Обґрунтування можливого методу фармакоекономічного аналізу лікарських засобів в умовах даної аптеки. Вибір найбільш економічно вигідних препаратів серед окремих фармакологічних груп, серед генеричних препаратів різних виробників з використанням обраного методу фармакоекономічного аналізу і проведення аналізу чутливості отриманих результатів до коливань цін на упаковку препарату.
 • Ознайомлення з організацією роботи даної аптеки з профілактики нераціонального використання ліків, запобігання прояву їх побічної дії та оцінка потенційних можливостей використання професійних знань та навичок клінічного провізора у даному напрямку роботи.
 • Вибір ОТС-препарату для симптоматичної терапії окремих патологічних станів та надання рекомендацій конкретному хворому про доцільність його придбання з урахуванням самостійно проведених результатів фармакоекономічних досліджень та соціально-економічного статусу хворого.
 • Надання відвідувачам аптеки рекомендацій щодо придбання засобів профілактичної спрямованості (полівітамінів, біостимуляторів, біологічно активних добавок, сироваток та ін.) з фармакоекономічних позицій.
 • Надання відвідувачам аптеки рекомендацій щодо режиму придбання (доцільність придбання певної кількості) лікарських засобів, медичних допоміжних речовин та матеріалів на курс лікування з фармакоекономічних позицій.
 • Складання інформаційного повідомлення для провізорів та пацієнтів про фармакоекономічні переваги окремих лікарських препаратів та профілактичних засобів з асортименту даної аптеки.
 • Визначення вартості експтемпоральних ліків.
 • Визначення ОД (ЕД), терапевтичного індексу, широти терапевтичної дії.
 • Маркетингового дослідження фармацевтичного ринку.
 • Обліку лабораторних і фасувальних робіт.
 • Обліку праці і заробітної плати.
 • Обліку товарних витрат.
 • Організації відповідного документообігу на кожному робочому місці провізора.
 • Предметно-кількісний обліку лікарських засобів в аптеках.
 • Реєстрації просування товару
 • Реєстрації документів, їх систематизації. Контроль за їх виконанням.
- при проходженні практики на базі лікувальної установи
 • Знайомство з основними видами медичної документації даної лікувальної установи, що може бути застосована при проведенні фармакоекономічних досліджень (історії хвороби, листки лікарських призначень, амбулаторні картки хворих, тарифи на окремі медичні послуги та ін.).
 • Визначення споживання окремих лікарських засобів в даній ЛПУ (3-5 препаратів) за допомогою методики добових доз. Розробка рекомендацій лікарям щодо оптимізації формування асортименту лікарських засобів для даної ЛПУ.
 • Ознайомлення зі схемами лікування окремих поширених захворювань (3 – 4 схеми), що рекомендовані у якості стандарту для даного ЛПУ. За даними історій хвороб (амбулаторних карток) визначення відповідності схем лікування окремих захворювань, що використовуються в даній ЛПУ, стандарту.
 • Визначення критеріїв ефективності та безпечності терапії, впливу на якість життя пацієнтів стосовно вибраної для аналізу схеми фармакотерапії (3-4 схеми лікування). Розробка специфічного для окремих категорій хворих (дорослі, діти, люди похилого віку) опитувальника для визначення якості життя пацієнтів та впливу на неї проведеного лікування.
 • Розрахунок витрат на лікування захворювань з урахуванням корекції побічних ефектів, призначення додаткового обстеження та подовження курсу лікування захворювання відповідно наведеним схемам на ґрунті аналізу історій хвороб пацієнтів. Придбання навичок розрахунку середньої вартості лікування окремих захворювань за допомогою фармакоекономічного аналізу.
 • Обґрунтування можливого методу фармакоекономічного аналізу лікарських засобів або схем терапії в умовах даної ЛПУ. Проведення порівняльної фармакоекономічної оцінки різних схем лікарської терапії певного захворювання (мінімально 3 схеми), отриманих коефіцієнтів ефективності витрат (при застосуванні методу “витрати-ефективність”).
 • Аналіз показників фінансово-економічної діяльності лікувально-профилактичних закладів.
 • Проведення фармакоекономічного аналізу схем лікування за допомогою побудови моделі захворювання “аналіз рішень”. Проведення аналізу чутливості результатів фармакоекономічних досліджень до коливань тривалості курсу фармакотерапії.
 • Розробка рекомендацій щодо корекції існуючих схем лікування для конкретних хворих з позицій доказової медицини, сучасної клінічної фармакології та фармакоекономіки.
 • Складання інформаційного повідомлення для лікарів про результати аналізу споживання лікарських засобів та про рекомендації лікарям щодо оптимізації формування асортименту лікарських засобів для даної ЛПУ.
 • Розробка пропозицій щодо напрямів співпраці клінічного провізора та лікаря в галузі оптимізації лікарської терапії з позицій фармакоекономіки.
Перелік тем для НДРС

1. Особливості фармацевтичного забезпечення хворих в умовах медичного страхування.
2. Основи формулярної системи в Україні та за кордоном.
3. Доказова медицина. Фармакоепідеміологія. Методологія фармакоепідеміологічних досліджень.
4. Фармакоекономічна оцінка схем лікування захворювань органів дихання (туберкульоз, пневмонія).
5. Фармакоекономічна оцінка вакцинації для профілактики інфекційних захворювань.
6. Фармакоекономічна оцінка фармакотерапії онкологічних захворювань.
7. Фармакоекономічна оцінка схем лікування алергічних захворювань (бронхіальна астма, алергічний риніт).
8. Фармакоекономічна оцінка схем лікування основних захворювань ендокринної системи (цукровий діабет).
9. Фармакоекономічна оцінка схем лікування захворювань органів суглобів (ревматоїдний артрит).
10. Фармакоекономічна оцінка схем лікування захворювань шкіри (псоріаз).
11. Аналіз національного переліку основних лікарських засобів.
12. Реклама лікарських засобів.
13. Просування товару. Система маркетингових комунікацій у фармації.
14. Основні положення фармацевтичного маркетингу.
15. Динаміка та структура захворюваності в світі та Україні.
16. Нормативні документи ЕС щодо оптової реалізації ЛЗ.
17. Особливості фармацевтичної опіки при реалізації без рецептурних ліків.
18. Витрати, як об’єкт фармакоекономічних досліджень.

Перелік питань для прийому диференційованого заліку з практики з фармакоекономіки

1. Завдання та функції аптек.
2. Відділи аптек та їх функції.
3. Перелік виробничих і невиробничих приміщень аптеки.
4. Номенклатура штатних посад аптеки.
5. Вимоги санітарного режиму до прибирання приміщень аптеки.
6. Вимоги санітарного режиму до особистої гігієни працівників аптеки.
7. Визначення поточної потреби в лікарських засобах.
8. Організація аптекою замовлення.
9. Організація приймання лікарських засобів за кількістю та якістю.
10. Основні претензії аптек до постачальників.
11. Порядок ввозу незареєстрованих лікарських засобів в Україну.
12. Основні принципи зберігання лікарських засобів.
13. Організація зберігання отруйних лікарських засобів.
14. Організація зберігання лікарських засобів в залежності від фізико-хімічних властивостей.
15. Організація зберігання лікарської рослинної сировини та гумових виробів.
16. Визначення роздрібних цін на готові лікарські засоби.
17. Суть самолікування.
18. Основні положення Закону України „Про рекламу”.
19. Категорії медичних працівників, які мають право виписувати рецепти амбулаторним хворим.
20. Форми рецептурних бланків.
21. Загальні правила виписування рецептів.
22. Організація предметно-кількісного обліку в аптеках.
23. Загальні положення нормативних документів стосовно обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
24. Виписування лікарських засобів хронічним хворим.
25. Терміни зберігання рецептів в аптеках.
26. Визначення вартості ліків індивідуального виготовлення.
27. Організація виготовлення ліків.
28. Поняття про якість лікарських засобів. Гарантування і оцінка якості лікарських засобів.
29. Організація контролю якості ліків в аптеках.
30. Запобіжні заходи, що сприяють збереженню і підвищенню якості ЛЗ, що відпускаються з аптеки.
31. Терміни зберігання лікарських форм, виготовлених в аптеках.
32. Види внутрішньоаптечного контролю якості ліків, їх характеристика.
33. Основні економічні показники діяльності аптечного закладу та їх аналіз.
34. Організація лікарського забезпечення населення в умовах страхової рецептури.
35. Фармакоепідеміологія. Методологія фармакоепідеміологічних досліджень.
36. Документація з внутрішньоаптечного контролю якості ліків.
37. Роль фармакоекономіки в практичній діяльності клінічного провізора.
38. Ефективність ЛЗ, як фармакоекономічна категорія. Види доклінічних досліджень ЛЗ.
39. Ефективність ЛЗ, як фармакоекономічна категорія. Фази клінічних досліджень ЛЗ.
40. Принципи контролю ефективності та безпечності лікарських засобів.
41. Фармакоінформатика як основне джерело інформації про лікарські засоби для медичних та фармацевтичних працівників, її значення для проведення фармакоекономічних досліджень. Галузь застосування фармакоінформатики.
42. Систематизація данних про небажані ефекти лікарських засобів.
43. Методи збору інформації про побічну дію.
44. Фармакоепідеміологічні дослідження як основне джерело інформації про доведену ефективність та безпечність лікарських засобів в клінічній практиці. Значення результатів фармакоепідеміологічних досліджень для фармакоекономіки.
45. Завдання фармакоепідеміологічних досліджень.
46. Етапи проведення фармакоепідеміологічних досліджень.
47. Фактори, що можуть впливати на результати фармакоепідеміологічних досліджень.
48. Фармакоекономіка як наука, предмет її досліджень. Термінологічні поняття, які використовуються у фармакоекономіці.
49. Фармакоекономічні витрати, їх класифікація, джерела відшкодування витрат в системі охорони здоров’я.
50. Визначення ефективності фармакотерапії. Методи фармакоекономічного аналізу, їх класифікація.
51. Раціональне використання лікарських засобів. Рух лікарських засобів у суспільстві, вимоги ВООЗ до інформації про споживання ліків.
52. Участь клінічного провізора в індивідуалізації фармакотерапії. Оволодіння методами інтерв’ювання хворого.
53. Застосування фармакоекономічних методів аналізу для економічно обґрунтованої антибактеріальної терапії. Стратегія „послідовної антибактеріальної терапії”.

Comments