Паламар Аліна Олександрівна

Паламар Аліна Олександрівна

             pal.alina26@gmail.com


 

     КВАЛІФІКАЦІЯ,  НАУКОВИЙ СТУПІНЬ ТА ВЧЕНЕ ЗВАННЯ 

     Кваліфікація «Провізор клінічний» за спеціальністю «Клінічна фармація» (2007)

     Магістр фармації (2008)

     Кандидат фармацевтичних наук (2016)


ОСВІТА 

1991-2002 – навчання в Данковецькій загальноосвітній школі, Хотинський район, Чернівецька обл.;

2002-2007 – навчання за спеціальністю «Клінічна фармація» у Буковинській державній медичній академії,                        з  21.03.2005 р. у Буковинському державному медичному університеті (диплом спеціаліста з                          відзнакою);

2007-2008 – навчання в інтернатурі за спеціальністю «Клінічна фармація» у Буковинському державному                          медичному університеті;

2007-2008 – навчання в магістратурі за спеціальністю «Клінічна фармація» у Буковинському державному                        медичному університеті (диплом магістра з відзнакою).

ДОСВІД РОБОТИ

2008-2011 – викладач відділення молодших медичних і фармацевтичних фахівців Буковинського                                      державного меди чного університету;

2011-2019 – асистент кафедри фармації Буковинського державного медичного університету                                              (з 20.03.2015 р. – Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний                          медичний університет»).

ДІЯЛЬНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ

Помічник декана фармацевтичного факультету (з 2018 р.).

Член Центральної методичної комісії БДМУ (з 2018 р.). 

Член вченої ради фармацевтичного факультету (з 2018 р.).

Відповідальна за моніторинг якості підготовки провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація»          до ЛІІ «Крок 3. Фармація» (з 2016 р.).

Відповідальний секретар під час заключної та піврічної атестації у провізорів-інтернів спеціальності            «Загальна фармація» (з 2012 р.).

Секретар на пленарному та секційному засіданнях у провізорів-інтернів спеціальності «Загальна                  фармація» щорічної підсумкової науково-практичної конференції лікарів (провізорів)-інтернів у                    Чернівецькій області (з 2012 р.).

Член Ради молодих вчених БДМУ (2012-2016 рр.).

Секретар предметної методичної комісії з дисциплін фармацевтичного профілю (з 2011 р.).

Відповідальна на кафедрі фармації за організацію навчального процесу у провізорів-інтернів                        спеціальності «Загальна фармація» (з 2011 р.).

ДИСЦИПЛІНИ

 фармакологія;

організація та економіка у фармації;

розробка лікарських засобів 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2008 р. захистила магістерську науково-кваліфікаційну роботу на тему «Фармакоекономічний аналіз застосування блокаторів Н+-К+-АТФази у хворих на ерозивно-виразкові ураження гастродуоденальної зони та шляхи покращання якості фармакотерапії» (спеціальність «Клінічна фармація»).

У 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук «Синтез і біологічна активність 4-тіозаміщених 5-формілімідазолів та їх похідних» (спеціальність 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія).

Науковий напрям:

синтез та дослідження біологічної активності нових похідних імідазолу.

ПУБЛІКАЦІЇ

Автор 130 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких 2 навчальних посібники, 29 статей (5 у закордонних виданнях), із яких 19 в наукових фахових виданнях, 2 статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus, 94 тези доповідей.

Автор 3 деклараційних патентів України на корисну модель.

Геруш О. В., Паламар А. О., Ровінський О. О. Тестові завдання з фармакології: для підготовки                      студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1.                      Фармація». БДМУ. 2018. С.123.

A. M. Grozav, A. O. Palamar, V. O. Chornous, I. M. Yaremiy, M. V. Vovk Synthesis and evaluation of the                antioxidant activity of {[1-aryl-4-chloro-1H-imidazole-5-yl)methyl]thio}alkanecarboxylic acids. News of                    pharmacy. 2014. № 4 (80). Р. 8–12.

A. N. Grozav, V. A.Chornous, A. A. Palamar, M. V. Vovk Polyfunctional Imidazoles: VIII.* 1-Aryl-4-chloro-5-           [R-sulfanyl(R-sulfonyl)methyl]-1H-imidazoles. Russian Journal of Organic Chemistry. 2014. Vol. 50, № 9. Р.         1335–1340.

В. О. Чорноус, А. О. Паламар, А. М. Грозав, І. М. Яремій, М. В. Вовк Синтез та дослідження                          антиоксидантних властивостей ({5-[(алкіл(арил)аміно)метил]-1-арил-1Н-імідазол-4-іл}тіо)оцтових                  кислот. Український біофармацевтичний журнал. 2015.  № 2. С. 79–84. 

А.М. Грозав, А.О. Паламар, В.О. Чорноус, М.В. Вовк Cинтез та біологічна активність азолілтіооцтових          кислот. Журнал органічної та фармацевтичної хімії.  2016. № 3. С. 4–23.

ІДЕНТИФІКАТОРИ ВЧЕНОГО

Scopus Author ID: 55750546100

Web of Science Researcher ID: D-2353-2017

ORCID: orcid.org/0000-0002-8935-3552

Google Scholar профіль

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» та Міжнародного                  союзу фундаментальної та клінічної фармакології «International Union of Basic & Clinical                                Pharmacology» (IUPHAR) (з 2019 р.).

Член громадської організації «Всеукраїнська фармацевтична палата» (з 2018 р.).

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

2011 – цикл підвищення кваліфікації «Основи педагогічної майстерності» (Інститут  

            підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, м. Харків);

2016 – цикл підвищення кваліфікації «Основи психолого-педагогічної підготовки 

            викладачів» (Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, м. Харків).


2013 – цикл стажування за фахом «Клінічна фармація» (Буковинський державний медичний університет,                м. Чернівці);

2018 – цикл стажування за фахом «Клінічна фармація» (Вищий державний навчальний заклад України                  «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці).

ХОББІ, ЗАХОПЛЕННЯ

Психоcоматика

Сучасна художня література