Паламар Аліна Олександрівна

    
   Паламар Аліна Олександрівна

                 pal.alina26@gmail.com


     КВАЛІФІКАЦІЯ,  НАУКОВИЙ СТУПІНЬ ТА ВЧЕНЕ ЗВАННЯ 

     Кваліфікація «Провізор клінічний» за спеціальністю «Клінічна фармація» (2007)

     Магістр фармації (2008)

     Кандидат фармацевтичних наук (2016)


ОСВІТА 

1991-2002 – навчання в Данковецькій загальноосвітній школі, Хотинський район, Чернівецька обл.;

2002-2007 – навчання за спеціальністю «Клінічна фармація» у Буковинській державній медичній академії,                       з  21.03.2005 р. у Буковинському державному медичному університеті (диплом спеціаліста з                               відзнакою);

2007-2008 – навчання в інтернатурі за спеціальністю «Клінічна фармація» у Буковинському державному                         медичному університеті;

2007-2008 – навчання в магістратурі за спеціальністю «Клінічна фармація» у Буковинському державному                         медичному університеті (диплом магістра з відзнакою).

ДОСВІД РОБОТИ

2008-2011 – викладач відділення молодших медичних і фармацевтичних фахівців Буковинського                                       державного медичного університету;

2011-2019 – асистент кафедри фармації Буковинського державного медичного університету                                               (з 20.03.2015 р. – Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний                                  медичний університет»).

ДІЯЛЬНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ

    • Помічник декана фармацевтичного факультету (з 2018 р.).

    • Член Центральної методичної комісії БДМУ (з 2018 р.). 

    • Член вченої ради фармацевтичного факультету (з 2018 р.).

    • Відповідальна за моніторинг якості підготовки провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація»          до ЛІІ «Крок 3. Фармація» (з 2016 р.).

    • Відповідальний секретар під час заключної та піврічної атестації у провізорів-інтернів спеціальності            «Загальна фармація» (з 2012 р.).

    • Секретар на пленарному та секційному засіданнях у провізорів-інтернів спеціальності «Загальна                  фармація» щорічної підсумкової науково-практичної конференції лікарів (провізорів)-інтернів у                    Чернівецькій області (з 2012 р.).

    • Член Ради молодих вчених БДМУ (2012-2016 рр.).

    • Секретар предметної методичної комісії з дисциплін фармацевтичного профілю (з 2011 р.).

    • Відповідальна на кафедрі фармації за організацію навчального процесу у провізорів-інтернів                        спеціальності «Загальна фармація» (з 2011 р.).

ДИСЦИПЛІНИ

   •  фармакологія;

    • організація та економіка у фармації;

    • розробка лікарських засобів 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2008 р. захистила магістерську науково-кваліфікаційну роботу на тему «Фармакоекономічний аналіз застосування блокаторів Н+-К+-АТФази у хворих на ерозивно-виразкові ураження гастродуоденальної зони та шляхи покращання якості фармакотерапії» (спеціальність «Клінічна фармація»).

У 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук «Синтез і біологічна активність 4-тіозаміщених 5-формілімідазолів та їх похідних» (спеціальність 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія).

Науковий напрям:

синтез та дослідження біологічної активності нових похідних імідазолу.

ПУБЛІКАЦІЇ

Автор 130 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких 2 навчальних посібники, 29 статей (5 у закордонних виданнях), із яких 19 в наукових фахових виданнях, 2 статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus, 94 тези доповідей.

Автор 3 деклараційних патентів України на корисну модель.

     • Геруш О. В., Паламар А. О., Ровінський О. О. Тестові завдання з фармакології: для підготовки                      студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1.                      Фармація». БДМУ. 2018. С.123.

    • A. M. Grozav, A. O. Palamar, V. O. Chornous, I. M. Yaremiy, M. V. Vovk Synthesis and evaluation of the                antioxidant activity of {[1-aryl-4-chloro-1H-imidazole-5-yl)methyl]thio}alkanecarboxylic acids. News of                    pharmacy. 2014. № 4 (80). Р. 8–12.

     • A. N. Grozav, V. A.Chornous, A. A. Palamar, M. V. Vovk Polyfunctional Imidazoles: VIII.* 1-Aryl-4-chloro-5-            [R-  sulfanyl(R-sulfonyl)methyl]-1H-imidazoles. Russian Journal of Organic Chemistry. 2014. Vol. 50, № 9.            Р. 1335–1340.

     • В. О. Чорноус, А. О. Паламар, А. М. Грозав, І. М. Яремій, М. В. Вовк Синтез та дослідження                          антиоксидантних властивостей ({5-[(алкіл(арил)аміно)метил]-1-арил-1Н-імідазол-4-іл}тіо)оцтових                  кислот. Український біофармацевтичний журнал. 2015.  № 2. С. 79–84. 

    • А.М. Грозав, А.О. Паламар, В.О. Чорноус, М.В. Вовк Cинтез та біологічна активність азолілтіооцтових          кислот. Журнал органічної та фармацевтичної хімії.  2016. № 3. С. 4–23.

ІДЕНТИФІКАТОРИ ВЧЕНОГО

Scopus Author ID: 55750546100

Web of Science Researcher ID: D-2353-2017

ORCID: orcid.org/0000-0002-8935-3552

Google Scholar профіль

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

     • Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» та Міжнародного                  союзу фундаментальної та клінічної фармакології «International Union of Basic & Clinical                                Pharmacology» (IUPHAR) (з 2019 р.).

     • Член громадської організації «Всеукраїнська фармацевтична палата» (з 2018 р.).

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

2011 – цикл підвищення кваліфікації «Основи педагогічної майстерності» (Інститут підвищення                                кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, м. Харків);

2013 – цикл стажування за фахом «Клінічна фармація» (Буковинський державний медичний університет,                м. Чернівці);

2016 – цикл підвищення кваліфікації «Основи психолого-педагогічної підготовки викладачів» (Інститут                    підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, м. Харків).

2018 – цикл стажування за фахом «Клінічна фармація» (Вищий державний навчальний заклад України                  «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці).

ХОББІ, ЗАХОПЛЕННЯ

    • Психоcоматика

    • Сучасна художня література