Паламар Аліна Олександрівна

Паламар Аліна Олександрівна

Кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри


Тема кандидатської дисертації:

“Синтез і біологічна активність 4-тіозаміщених 5-формілімідазолів та їх похідних”,
15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія

              Автобіографія

Народилася в 1985 р. у с. Ворничани Хотинського району на Буковині. У 2002 р. закінчила Данковецьку загальноосвітню школу. У 2002-2007 рр. навчалася у Буковинському державному медичному університеті на фармацевтичному факультеті за спеціальністю «Клінічна фармація» ОКР «спеціаліст» та отримала диплом з відзнакою. У 2008 р. захистила магістерську науково-кваліфікаційну роботу на тему «Фармакоекономічний аналіз застосування блокаторів Н+-К+-АТФази у хворих на ерозивно-виразкові ураження гастродуоденальної зони та шляхи покращання якості фармакотерапії» та здобула освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр фармації» за спеціальністю 8.110206 – «Клінічна фармація» (науковий керівник – Ткач Є.П. - к.мед.н, доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб). З 2007 р. працювала на кафедрі фармації на посаді викладача відділення молодших медичних і фармацевтичних фахівців. З 2011 р. працює на посаді асистента кафедри фармації. 


Діяльність в університеті:

 • Секретар предметної методичної комісії з дисциплін фармацевтичного профілю.
 • Відповідальна за організацію навчального процесу у провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація».
 • Викону' обов’язки відповідального секретаря під час заключної та піврічної атестації у провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація».
 • Секретар на пленарному та секційному засіданні для провізорів-інтернів зі спеціальностей «Клінічна фармація», «Загальна фармація» в рамках проведення щорічної підсумкової науково-практичної конференції лікарів (провізорів)-інтернів у Чернівецькій області. 
 • Відповідальна за моніторинг якості підготовки провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація» до ЛІІ «Крок 3. Фармація».
 • Відповідальна за підготовку студентів ІV курсу спеціальності «Фармація» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» з фармакології до ІІ-туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фармація»

Напрямки наукової діяльності:

  • Синтез і дослідження біологічної активності нових похідних імідазолу.
  Наукові та навчально-методичні публікації:

  В цілому за період роботи на кафедрі опубліковано 125 наукових праць, у тому числі 29 статей (5 у зарубіжних журналах), із яких 17 в наукових фахових виданнях, 2 статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus, 93 тези доповідей та отримано 3 патенти України на корисну модель.

  • Synthesis and evaluation of the antioxidant activity of {[1-aryl-4-chloro-1H-imidazole-5-yl)methyl]thio}alkanecarboxylic acids / A. M. Grozav, A. O. Palamar, V. O. Chornous, I. M. Yaremiy, M. V. Vovk // News of pharmacy. – 2014. – № 4 (80). – Р. 8–12.
  • Polyfunctional Imidazoles: VIII.* 1-Aryl-4-chloro-5-[R-sulfanyl(R-sulfonyl)methyl]-1H-imidazoles / A. N. Grozav, V. A.Chornous, A. A. Palamar, M. V. Vovk // Russian Journal of Organic Chemistry. – 2014. – Vol. 50, № 9. – Р. 1335–1340.
  • Cинтез та біологічна активність азолілтіооцтових кислот / А.М. Грозав, А.О. Паламар, В.О. Чорноус, М.В. Вовк // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2016. – № 3. С. 4 – 23. 
  • Вивчення впливу [(1-феніл-5-форміл-1H-імідазол-4-іл)тіо]оцтової кислоти на стан оксидантно-антиоксидантної системи крові щурів за умов інтоксикації тетрахлоретаном / А.О. Паламар, В.О. Чорноус, І. М. Яремій, А.М. Грозав, М.В. Вовк // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика – 2016. - № 26. – С. 383-389. 
  • Синтез та дослідження антиоксидантних властивостей ({5-[(алкіл(арил)аміно)метил]-1-арил-1Н-імідазол-4-іл}тіо)оцтових кислот / В. О. Чорноус, А. О. Паламар, А. М. Грозав, І. М. Яремій, М. В. Вовк // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – № 2. – С. 79–84.
  • Патент на корисну модель № 68451 Україна, МПК (2012.01) А61К 31/00 С07D 233/00. [(1-Феніл-5-форміл-1Н-імідазол-4-іл)тіо]оцтова кислота та її 5-алкенілпохідні, які виявляють антиоксидантну активність / Вовк М. В., Чорноус В. О., Паламар А. О., Яремій І. М.; заявник і патентовласник Інститут органічної хімії НАН України, БДМУ. – № u 2011 10750; заявл. 07.09.11, опубл. 26.03.12, Бюл. № 6. (Особистий внесок: розробка методу синтезу, проведення експериментальних досліджень, участь в обговоренні результатів та оформленні патенту).
  • Патент на корисну модель № 92647 Україна, МПК С07D 233/54 (2006.01), С07D 277/20 (2006.01), А61K 31/395 (2006.01), А61К 31/425 (2006.01). ({5-[(4-Оксо-2-тіоксо-1,3-тіазолідин-5-іліден)метил]-1Н-імідазол-4-іл)}тіо)оцтові кислоти, які виявляють гіпоглікемічну активність / Вовк М. В., Ярош О. К., Денисенко О. М., Родік Р. В., Чорноус В. О., Грозав А. М., Паламар А. О., Кальченко В. І.; заявник і патентовласник Інститут органічної хімії НАН України. – № u201403306 ; заявл. 01.04.14, опубл. 26.08.14, Бюл. № 16.
  Ідентифікатори вченого:

  Scopus Author ID: 55750546100
  Web of Science Researcher ID: D-2353-2017
  ORCID: orcid.org/0000-0002-8935-3552
  Google Scholar профіль

  Дисципліни, що викладаються:

  фармакологія, організація та економіка фармації.

  Хоббі, захоплення:

  Сучасна художня література, психоcоматика

  Контактний e-mail:
  pal.alina26@gmail.com